After IBM stops offering their facial recognition SW for mass surveillance, now Amazon bans police use of their facial recognition tech. Time to ban facial recognition in public spaces! That's what I call for in my draft opinion on AI use by the police. bbc.com/news/business-52989128

Follow

@marcel_kolaja Systémy už dokážou odezírat hovory ze rtů a "odposlouchávat" tak komunikaci ve veřejném prostoru. Testy se podle mých informací prováděly dokonce v MHD jednoho středoevropského města...už před pár lety 😉 Máte tedy šanci, že Váš zákaz projde...velkým klukům tím totiž písek do šmírování nenasypete. Ostatně, proč by nemohly být jasně vymezené veřejné zóny, kde se bude moct dělat FR zcela bez omezení? Je to lepší jak falešný pocit "soukromí".

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!