It's unacceptable if Members of the European Parliament have to use a service provided by an American company and agree to their Terms of Service in order to exercise the mandate. Representing citizens must not be conditioned upon using iCloud. kolaja.eu/en/post/20200617-rem

@marcel_kolaja What the actual fuck. So after resolution supporting open-source and the day after starting two antitrust probes against Apple somebody decided to force MEPs and their teams to buy thousands of Apple devices and lock them into their ecosystem when all they need is a web app?

@ondra @marcel_kolaja Zbytečně silná slova. Evropa jen svými vlastními rozhodnutími dokumentuje, kde je její místo. Můžete s tím nesouhlasit, může Vás to rozčilovat, ale to je asi tak to jediné, co s tím můžete reálně udělat. 🤔

@g Tak doufejme, že @marcel_kolaja jakožto místopředseda evropského parlamentu s tím reálně něco udělat může. 😉

Follow

@ondra @marcel_kolaja Nemůže de-facto nic a ani mu to nikdo vyčítá. EP není armáda, aby šarže s funkcí velela, ale jen aby zastupovala většinu, která ji tu funkci propůjčila. Ta většina se skládá z malého počtu mimořádně zásadových lidí a pak většiny, jejíž zájmy řídí jiné principy. Tak to bylo je a bude.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!