Twitter crosspost 

RT @CZ_NIC@twitter.com

Sdružení CZ.NIC začalo zveřejňovat seznam jmen domén, které vyřadilo z DNS. Seznam bude aktualizován každou hodinu, nyní čítá necelých 800 záznamů. #Novinka: nic.cz/page/4315/sdruzeni-czni #DNS #domeny

🐦🔗: twitter.com/CZ_NIC/status/1517

Follow

Twitter crosspost 

@stepan Naštěstí existuje po světě mnoho TLD, které netrpí hujerismem, aktivismem, a Pravidla neaplikují podle politické objednávky. Pestrost a možnost výběru je to nejdůležitější na demokracii. CZNIC to možná jednou pochopí, jenže už je pozdě.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!