Občas slýchám názory, že bychom upadající právní stát Polska teď neměli řešit. Nesouhlasím.

Oceňuji obrovskou pomoc, kterou Polsko poskytuje Ukrajině. Ale v žádném případě nesmíme zapomínat na demokratické zásady, na kterých Evropa stojí. Ovlivňování justice, umlčování opozice a propagandistická "veřejnoprávní" média do demokratické Evropy nepatří.

@EU_Commission by měla proti nerespektováním pravidel právního státu v Polsku zakročit stejně jako v případě Maďarska:

ceskenoviny.cz/zpravy/evropska

Follow

@marcel_kolaja @EU_Commission co vám konkrétně vadí na Polské demokracii?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!