Takže budeme za plyn platit v eurech skrze VNG, která zaplatí nejspíš na eurový účet u Gazprombank, která provede konverze na rubly... Koza se nažere a vlk zůstane celý.

Follow

@mig Tak mě napadá, jestli by se nemělo změnit heslo "Pravda vítězí" na pro Čechy trefnější "Nechci slevu zadarmo" 🤣

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!