Proč jsem hlasoval ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů proti Nařízení o obecné bezpečnosti výrobků (#GPSR), jak ho vyjednali (stínoví) zpravodajové?

Nařízení se zabývá riziky v oblasti nakupování on-line. Ve zkratce má za úkol nastavit pravidla pro bezpečnost výrobků.

Bohužel ale obsahuje požadavek na automatické odstraňování obsahu, který je identický jinému obsahu již označenému za závadný (stay-down).

Jedinou možnou cestou, jak takto obsah odstraňovat, jsou automatické filtry. Proti těm dlouhodobě vystupuji.

Chybují a vedou k blokaci zcela neškodného obsahu. Proto jsem pro návrh nemohl zvednout ruku.

Follow

@marcel_kolaja A přitom by stačilo, aby každý výrobek měl v obchodě povinně odkaz do centralizovaného katalogu bezpečných výrobků a to buď viditelně nebo jako součást čehosi typu (Open) Linked Data. Hlavně, že do grantů kolem tohodle sémantična nalila (zbytečně) EU spousty peněz, a mnoho "vědátorů" na tom udělalo docentury. Efekt všeho nula, a proto Evropa pokračuje v úpadku. Levá ruka neví co děla pravá a peníze tečou neefektivně do kanálu, a nakonec to chtějí řešít autoblokací 🙄

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!