Follow

Kraj přispěje na cisternové stříkačky pro dobrovolné hasiče kr-jihomoravsky.cz//Default.as Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky mohou od středy 6. dubna 2021 plánovat obce pro jednotky sborů dobrovolných hasičů ve Střelicích, Domašově, Doubravníku, Ždánicích nebo Oslavanech...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!