Follow

Kraj vyčlenil na záchranu venkovských prodejen bezmála 4 miliony kr-jihomoravsky.cz//Default.as Malé obce do 750 obyvatel dostanou vzpruhu pro své prodejny základních potřeb. Rada JMK dnes odsouhlasila poskytnutí dotace téměř stovce z nich. Původní rozpočet titulu ve výši 3 milionů korun byl ještě o necelý milion navýšen díky přesunutí financí ze zrušené akce Vesnice roku 2021...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!