Follow

Kraj podpoří rodinnou politiku. Na její rozvoj dá přes 7 milionů. kr-jihomoravsky.cz//Default.as Na dnešním jednání Rady JMK byly schváleny dotace týkající se podpory rodinné politiky. Konkrétně v oblasti služeb pro pečující osoby, podpory rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí a podpory služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi (NNO)...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!