Follow

Jihomoravský kraj podpoří milionem korun ekologickou výchovu kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jihomoravští radní dnes schválili rozdělení milionové dotace na environmentálně-vzdělávací projekty. Z dotačního titulu s uzávěrkou přijímání žádostí 1. března bude nakonec čerpat 17 subjektů...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!