Follow

Kraj pořídil pro úřad ekologicky šetrná vozidla kr-jihomoravsky.cz//Default.as Úsporný provoz a šetrnost k životnímu prostředí – to jsou hlavní znaky dvou nových vozidel, které pro potřeby krajského úřadu pořídil v těchto dnech Jihomoravský kraj...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!