Follow

Projekt STARGATE se blíží do své poloviny kr-jihomoravsky.cz//Default.as Projekt STARGATE usiluje o rozvoj průlomové, víceúrovňové a holistické metodiky klimaticky inteligentního zemědělství, získávání inovací v oblasti řízení rizik mikroklimatu a počasí, jakož i v oblasti krajinného plánování.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!