Follow

Jihomoravský recept na sucho: 800 nových vodních ploch a 20 milionů korun kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jihomoravský kraj obdržel seznam 800 lokalit, které mají potenciál zastavit vysychání regionu. Jde o místa, kde je možné vybudovat tzv. malé vodní plochy, typicky mokřady, biotopy nebo tůně se schopností zadržet vodu, která jinak každoročně odtéká pryč. Součástí analýzy společnosti Geotest byl dotazníkový sběr podnětů od...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!