Follow

Baťův kanál podpoří Litevci – kraj pomohl sehnat zahraničního partnera kr-jihomoravsky.cz//Default.as Turistická perla jihovýchodní Moravy bude mít svého prvního zahraničního partnera. V létě by v přístavu ve Veselí nad Moravou měli představitelé společnosti Baťův kanál o.p.s. podepsat memorandum o spolupráci s litevskou Regionální rozvojovou agenturou Kaunas. Na navázání zahraničního partnerství se významně podílel i...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!