Follow

Zahájení Dnů elektronové mikroskopie kr-jihomoravsky.cz//Default.as Na brněnském náměstí Svobody se ve středu 14. dubna 2021 uskutečnilo oficiální zahájení letošních Dnů elektronové mikroskopie...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!