Follow

Hustopečská neziskovka naočkovala už 200 imobilních seniorů kr-jihomoravsky.cz//Default.as Starají se o handicapované seniory, provozují taky hospic. Teď v Hustopečském sdružení Girasole pomáhají i s vakcinací...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!