Follow

Kuřimské centrum INTEMAC má k dispozici nové inovativní prostory kr-jihomoravsky.cz//Default.as Moderní prostory, které umožní další rozvoj inovativního podnikání v rámci celého regionu, má nyní k dispozici centrum ITEMAC Kuřim. Stavba zde vznikla za necelý rok. Předání stavby s projektovým názvem „Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC“ se v pátek 9. dubna 2021 zúčastnil krajský radní pro oblast investic Vladimír Šmerda...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!