Follow

Hejtman jednal s velvyslankyní Bosny a Hercegoviny kr-jihomoravsky.cz//Default.as O možnostech spolupráce s regiony Bosny a Hercegoviny jednal dnes (20. dubna 2021) v brněnském sídle krajského úřadu hejtman Jan Grolich s velvyslankyní této země v České republice Martinou Mlinarević...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!