Follow

Dvě sociální zařízení hledají vedení kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jihomoravský kraj vypsal výběrová řízení na pozice ředitel/ředitelka u dvou příspěvkových organizací v sociální oblasti...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!