Follow

Milion korun na vzdělávání národnostních menšin kr-jihomoravsky.cz//Default.as Rada Jihomoravského kraje schválila finanční podporu pro vzdělávání národnostních menšin ve výši 1 000 000 Kč...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!