Follow

Datová zpráva 2021: jižní Morava je v technologiích na špici, má nejvyšší koncentraci firem s vlastním výzkumem kr-jihomoravsky.cz//Default.as Vysoká koncentrace pracovníků ve výzkumu a vývoji (VaV) a zároveň největší podíl veřejných peněz investovaných do této oblasti mezi českými kraji. To jsou hlavní důvody toho, proč jižní Morava dokáže v oblasti inovací konkurovat vyspělým evropským regionům. Vyplývá to z právě vydané...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!