Follow

Nový systém pro pracovní příležitosti ve školství kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jihomoravský kraj prostřednictvím své organizace Středisko služeb školám spustil nový portál EducationJobs pro nabídku a poptávku míst ve vzdělávání...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!