Follow

31 nových autobusů v Jihomoravském kraji kr-jihomoravsky.cz//Default.as Zbrusu nové autobusy se chystají v létě vyjet na jihomoravské silnice. 12metrové modely CROSSWAY LE Line jsou vyrobené v závodě IVECO BUS a určené pro společnosti DOPAZ s.r.o., ČSAD Kyjov Bus a.a BDS Bítešská dopravní společnost s.r.o.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!