Follow

Očkování ve Vyškově se přesunulo z nemocnice do velkokapacitního centra kr-jihomoravsky.cz//Default.as Denně tam zdravotníci naočkují zhruba 600 zájemců. Do sportovní haly místní školy se očkování přesunulo z vyškovské nemocnice kvůli nutnosti navýšit kapacitu...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!