Follow

Obce mají o budování malých vodních ploch zájem kr-jihomoravsky.cz//Default.as Velký zájem z řad starostek a starostů obcí zaznamenal online seminář k tématu budování a financování malých vodních ploch (MVP) v území kraje. Ve středu 27. dubna 2021 se ho zúčastnilo 53 představitelek a představitelů obcí...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!