Follow

Rýsuje se další spolupráce mezi krajem a Mendelovou univerzitou kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jihomoravský kraj chce rozšířit spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. Obě strany se dnes dohodly na několika projektech. Podle hejtmana Jana Grolicha mohou univerzitní odborníci pomoct a poradit například při vyhodnocování projektů na udržování vody v krajině, ochraně stromových alejí nebo plánování sítě cyklostezek.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!