Follow

Zasedají jihomoravští zastupitelé kr-jihomoravsky.cz//Default.as V prostorách brněnského sídla krajského úřadu (Žerotínovo nám. 3) se dnes (čtvrtek 29. dubna 2021) od 9:00 koná zasedání zastupitelů Jihomoravského kraje...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!