Follow

Významné krajské investiční stavební akce v plném proudu kr-jihomoravsky.cz//Default.as Dne 28.dubna 2021 se Mgr. Vladimír Šmerda, radní Jihomoravského kraje pro oblast investic, infrastruktury a majetku, seznámil s průběhem stavebních prací na dvou významných investičních akcí, které Jihomoravský kraj realizuje v městě Brně. Obě jsou z oblasti školství. Jedná se o rekonstrukci areálu školy na Hapalově ulici a výstavbu...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!