Follow

Zastupitelé schválili dotace na rozvoj regionu kr-jihomoravsky.cz//Default.as Dotace na podporu rozvoje venkova, opravy sokoloven, boj proti suchu, na podporu venkovských prodejen, včelařů nebo na údržbu cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí - krajští zastupitelé na svém čtvrtečním jednání (29. dubna 2021) schválili celou řadu dotací důležitých pro život na venkově, ale i pro rozvoj cykloturistiky na...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!