Follow

Zelená pro meziregionalní spoje kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jihomoravští zastupitelé schválili dne 29. dubna 2021 několik smluv zajišťujících meziregionální spojení. Jedná se o následující výkony: 1. Přeshraniční autobusový projekt s Dolním Rakouskem 2. Mezikrajské železniční osobní přepravy do Zlínského kraje a kraje Vysočina

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!