Follow

Preventivní programy i boj proti drogám kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jihomoravští zastupitelé na svém zasedání dne 29.04.2021 schválili finanční dotace pro oblast preventivních programů i na boj proti drogám....

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!