Follow

Nejlépe opravená památka roku 2020 kr-jihomoravsky.cz//Default.as Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání dne 29.04.2021 schválilo vítěze nejlépe opravené památky Jihomoravského kraje za rok 2020 Odborná porota vybírala ze 45 nominovaných památek.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!