Follow

Stezka Železné opony vyhlášena Cyklotrasou roku 2021 kr-jihomoravsky.cz//Default.as Společný více než 400 kilometrů dlouhý rakousko-česko-slovenský úsek Stezky Železné opony (Iron Curtain Trail) – EuroVelo 13 (EV13) mezi Českými Velenicemi/Gmündem, Slavonicemi, Znojmem, Mikulovem, Valticemi a Bratislavou byl v Nizozemsku 23. dubna 2021 vyhlášen v rámci Evropy „Cyklotrasou roku 2021“...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!