Follow

Kraje řeší problematiku vody společně kr-jihomoravsky.cz//Default.as Dne 30.04.2021 se uskutečnilo první pracovní setkání zástupců vodohospodářských společností a představitelů Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina k tématu řešení dodávek pitné vody pro občany...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!