Follow

Monitoring návštěvnosti cyklostezek v JMK kr-jihomoravsky.cz//Default.as Jihomoravský kraj již více než 10 let využívá automatické sčítače, které jsou určené pro sčítání všech uživatelů stezek (chodců, cyklistů, in-line bruslařů atd.) bez odlišení...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!