Follow

Kraj podporuje propagaci regionálních výrobců a místních značek kr-jihomoravsky.cz//Default.as Celkem 1,3 milionu korun pro 14 žadatelů vyčlenil Jihomoravský kraj v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova na podporu vybraných aktivit místních akčních skupin...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!