Follow

Sportovci se na krajskou podporu mohou spolehnout i v příštím roce msk.cz/cz/sportovci-se-na-kraj Sportovní organizace v regionu si opět budou moci zažádat o peníze na svou činnost. #1855

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!