Follow

Kraj jedná s Vysokým Mýtem o převzetí expozice Muzea karosářství v příštím roce pardubickykraj.cz/aktuality/10 Pardubice/Vysoké Mýto – Při pracovní návštěvě 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka ve Vysokém Mýtě se představitelé kraje a města dohodli na obsahu smlouvy, na jejímž základě by měl kraj v příštím roce převzít provoz expozice Muzea karosářství.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!