Follow

Turistická informační centra mohou přispět ke spokojenosti návštěvníků pardubickykraj.cz/aktuality/10 Pardubice - V rámci dotačního programu Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji bylo letos v průběhu července přijato celkem 32 žádostí o dotaci od 32 zřizovatelů či provozovatelů turistických informačních center (TIC). Hodnotící komise navrhla poskytnutí dotací všem...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!