Follow

Na návštěvníky Petřína čeká nově zrekonstruovaná Květnice praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Hlavní město Praha nechalo prostřednictvím magistrátního odboru ochrany prostředí za 2,8 milionu korun opravit zanedbanou část zahrady Květnice. Ta je součástí Petřínského parku a nachází se nad Nebozízkem u Růžového sadu.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!