Follow

Praha pořídí nové prvky městského mobiliáře praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Rada hl. m. Prahy dnes vzala na vědomí uzavření smlouvy na dodávku nových prvků městského mobiliáře se společností Energovod CZ, a.s., která zvítězila v otevřeném výběrovém řízení vyhlášeném městskou společností Technologie hl. m. Prahy (THMP). Konkrétně se jedná o dodání nových zastávkových přístřešků, zábradlí a velkokapacitních odpadkových košů,...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!