Follow

Nejvyšší správní soud potvrdil zákaz tzv. pivních kol v ulicích metropole praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Nejvyšší správní soud (NSS) po více jak roce a půl ukončil spor ohledně zákazu tzv. pivních kol v ulicích Prahy a potvrdil správnost opatření obecné povahy, které hlavní město vydalo, aby předešlo jízdám beerbiků zvláště v centru města. Kasační stížnost provozovatelů po rozsudku Městského soudu z března tohoto roku u...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!