Follow

Praha podpoří integraci mladých lidí z dětských domovů praha.eu/jnp/cz/o_meste/magist Rada hl. m. Prahy dnes schválila finanční podporu projektu Patron – podpora sociální integrace dospívajících z dětských domovů organizace Liga otevřených mužů ve výši 199,8 tis. Kč. Projekt podporuje sociální integraci dospívajících mladých mužů a žen vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy. Pomáhá jim začlenit se do společnosti,...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!