Follow

Středočeský kraj navázal spolupráci s fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Radní STČK pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) se minulý týden sešel s děkanem Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) prof. MUDr. Jozef Rosinou, Ph.D., MBA, aby prodiskutovali možnosti spolupráce Fakulty se středočeskými středními školami odpovídajícího typu. Fakulta biomedicínského...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!