Follow

Stojíme při vás a jsme připraveni pomáhat, vzkázala hejtmanka do německého partnerského regionu postiženého záplavami kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Hejtmanka Petra Pecková dnes v souvislosti s přírodní katastrofou, která postihla spolkovou zemi Porýní-Falc, zaslala dopis ministerské předsedkyni Malu Dreyer a prezidentu tamního Zemského sněmu Hendriku Heringovi. Oběma představitelům spolkové země, která je partnerským regionem...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!