Follow

Letní škola územního plánování začala prvním webinářem kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Ve čtvrtek 22. července proběhl první ze série webinářů Letní školy územního plánování, kterou ve spolupráci s Mgr. Zahumenským připravil náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Ing. Bc. Jiří Snížek. Na prvním semináři se přednášející Mgr. David Zahumenský a Mgr. Vendula Zahumenská, advokáti s mnohaletou praxí...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!