Follow

Rada kraje schválila první finanční příspěvky ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury kr-stredocesky.cz/web/urad/hom Prvních sedm žádostí o finanční příspěvek kraje na projekty obcí v oblasti vylepšení dopravní infrastruktury dnes doporučili krajští radní schválit zastupitelům Středočeského kraje. „Jejich celková hodnota je cca 21 milionů korun, o dalších 79 mohou obce stále žádat až do 30. září,...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!