Follow

Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí získal mobilní zahrádku díky tvořivosti svých seniorů kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Na jaře roku 2021 se Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí zúčastnil jedné ze soutěží pořádaných sbírkou Ježíškova vnoučata, aby v rámci terapeutických cvičení rozšířil seznam činností, kterými senioři tráví volný čas. Podmínky pro zapojení do soutěže nebyly vůbec složité. Stačilo zaslat báseň složenou...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!