Follow

KSUSV: Rekonstrukce a opravy mostů na Vysočině jsou v plném proudu kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Krajská správa a údržby silnic v roce 2021 zrekonstruuje či celkově opraví 16 mostů v celkovém nákladu cca 120 mil. Kč. Významně pomůže i navýšení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o dalších 67 mil. Kč, která je určena právě na opravy a rekonstrukce mostů. Navýšení bylo oficiálně oznámeno až v průběhu...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!