Follow

Očkování bez registrace ve velkém očkovacím centru Jihlava – Hruškové Dvory první den využilo 186 osob kr-vysocina.cz/vismo5/dokument Velké očkovací centrum Jihlava – Hruškové Dvory podalo během včerejšího odpoledne 186 dávek očkovací látky Jonson & Jonson zájemcům o neregistrované očkování. „V první hodině se podařilo na dvou vyčleněných pracovištích obsloužit osmdesátku zájemců o neregistrované očkování, další zhruba...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!